فتو الاستیسیته

مقدمه:

برای تحلیل تنش/ کرنش یک جسم و قطعه روش های گوناگونی وجود دارد. ازاین روش ها برای بدست اوردن توزیع تنش/ کرنش، مقادیر ماکزیمم یا مینیمم و نقاط بحرانی اجسام تحت بارگذاری های معین استفاده میشود. به طور کلی این روش ها به سه دسته کلی زیر تقسیم بندی میشوند

روش‌های نظری: مقاومت صالح،مکانیک شکست، تئوری الاستیسیته

روش‌های عددی: روش‌های اجزاء محدود، روش تفاضل محدود

روش‌های تجربی: کرنش سنج مقاومت الکتریکی، فتوالاستیسته

فتوالاستیسیته روشی است که ما میخواهیم به برسی آن بپردازیم


فهرست:

مقدمه...........................

تاریخچه فتوالاستیسیته............

شرح کلی روش.................

اهمیت نور......................

ماهیت نور......................

سرعت نور.....................

طیف نور.......................

علل انحراف نور................

شکست نور.....................

پراش نور......................

علل پیدایش رنگ نور............

تداخل و برهم‌نهی نور............

قطبش نور......................

صافی پلاروید...................

صفحه ربع موج.................

خاصیت انکسار مضاعف.........

پلکسی گلاس....................

انواع روش های فتوالاستیسیته.....

فتوالاستیسیته انعکاسی............

فتوالاستیسیته عبوری.............

انواع پلاریسکوپ................

پلاریسکوپ دایره ای.............

پلاریسکوپ صفحه ای...........

دستگاه تی ام ۳۱۰۰ ............

انواع هاله ها....................

قانون تنش-اپتیک پروستر........

کاربرد های دیگر پلاریسکوپ....

پلاریسکوپ گوهر شناسی........

فتوالاستیسیتته کلید معمای 400 ساله...

خرید و دانلود فایل

لایه جدید...