فتو الاستیسیته
مقدمه:

برای تحلیل تنش/ کرنش یک جسم و قطعه روش های گوناگونی وجود دارد. ازاین روش ها برای بدست اوردن توزیع تنش/ کرنش، مقادیر ماکزیمم یا مینیمم و نقاط بحرانی اجسام تحت بارگذاری های معین استفاده میشود. به طور کلی این روش ها به سه دسته کلی زیر تقسیم بندی میشوند

روش‌های نظری: مقاومت صالح،مکانیک شکست، تئوری الاستیسیته

روش‌های عددی: روش‌های اجزاء محدود، روش تفاضل محدود

روش‌های تجربی: کرنش سنج مقاومت الکتریکی، فتوالاستیسته

فتوالاستیسیته روشی است که ما میخواهیم به برسی ان بپردازیم

خرید و دانلود فایل

لایه جدید...