استخراج متن تایپ شده از عکس با نرم افزار keep

تنظیم یادآور کار ها در نرم افزار keep