برای مشاهده  عکس های ۳۶۰ (کروی) بهتر است از نرم افزار گوگل مپ استفاده کنید.

گردنه سربیژن 

گردنه امیرالمومنین

دبستان بابدراز

سد خاکی باب‌دراز

بالا دست سد خاکی باب‌دراز

بالا دست سد خاکی باب‌دراز