برای مشاهده  عکس های ۳۶۰ (کروی) بهتر است از نرم افزار گوگل مپ استفاده کنید.

گردنه سربیژن 

گردنه امیرالمومنین