ردیف عنوان فهرست عکس
محور ورودی مشاهده مجموعه محور ورودی
محور خروجی
سیستم دنده عقب
مکانیزم تعویض دنده
مجموعه دیفرانسیل

پوسته و بدنه