کره.jpgدریافت
عنوان: کره.PDF
حجم: 460 کیلوبایت


دریافت
عنوان: مکعب.PDF
حجم: 257 کیلوبایت


بیضوی.jpgدریافت
عنوان: بیضوی.PDF
حجم: 456 کیلوبایت


استوانه.jpg

دریافت
عنوان: استوانه.PDF
حجم: 270 کیلوبایت


منشور.jpgدریافت
عنوان: منشور.PDF
حجم: 192 کیلوبایت


هرم.jpgدریافت
عنوان: هرم.PDF
حجم: 289 کیلوبایت