ردیف عنوان     فرمت eprt فرمت pdf 3d تصویر فایل
8 بطری کلاین دریافت
حجم: 209 کیلوبایت
دریافت
حجم: 137 کیلوبایت
بطری کلاین
7 نوارموبیوس دریافت
حجم: 44.2 کیلوبایت
دریافت
حجم: 327 کیلوبایت
نوار موبیوس
6 کره دریافت
حجم: 113 کیلوبایت
دریافت
حجم: 460 کیلوبایت
کره.jpg
5 مکعب دریافت
حجم: 25.7 کیلوبایت

دریافت 

حجم: 257 کیلوبایت

4 بیضوی دریافت
حجم: 94.3 کیلوبایت

دریافت 

حجم: 456 کیلوبایت

بیضوی.jpg
3 استوانه دریافت
حجم: 26.9 کیلوبایت

دریافت

حجم: 270 کیلوبایت

استوانه.jpg
2 منشور دریافت
حجم: 4 کیلوبایت

دریافت

حجم: 192 کیلوبایت

منشور.jpg
1 هرم دریافت
حجم: 25.9 کیلوبایت

دریافت

حجم: 289 کیلوبایت

هرم.jpg