ردیف عنوان کلی عنوان جزئی فرمت eprt فرمت pdf 3d تصویر فایل
1 وضعیت دو خط در فضا موازی دریافت
حجم: 182 کیلوبایت
دو خط موازی.jpg
متقاطع عمود دریافت
حجم: 185 کیلوبایت
دو خط متقاطع عمود.jpg
متقاطع غیر عمود دریافت
حجم: 187 کیلوبایت
دو خط متقاطع غیر عمود.jpg
متنافر عمود دریافت
حجم: 185 کیلوبایت
دو خط متنافر عمود.jpg
متنافر غیر عمود دریافت
حجم: 195 کیلوبایت
دو خط متنافر غیر عمود.jpg
2 وضعیت دو صفحه در فضا موازی دریافت
حجم: 193 کیلوبایت
دو صفحه موازی.jpg
متقاطع عمود دریافت
حجم: 181 کیلوبایت
دو صفحه عمود.jpg
متقاطع غیر عمود دریافت
حجم: 185 کیلوبایت
دو صفحه متقاطع.jpg
3 تصویر المان ها بر صفحه تصویر نقطه بر صفحه دریافت
حجم: 315 کیلوبایت
تصویر نقطه بر صفحه.jpg
تصویر خط به صفحه دریافت
حجم: 267 کیلوبایت
تصویر خط بر صفحه.jpg
تصویر سطح بر صفحه دریافت
حجم: 302 کیلوبایت
تصویر سطح بر صفحه.jpg