کاربرد انواع خط در نقشه کشی 


چرخاندن مدل سه بعدی برای رسم سه نمای جسم


سه نمای یک استوانه


جوشکاری اتصال یو شکل (U)