فرمت ها فرمت SLD PRT- ASM فرمت E PRT/ASM فرمت PDF3D فرمت STL
لینک ها دریافت
حجم: 382 کیلوبایت
دریافت
حجم: 251 کیلوبایت
توضیحات

این مدل سه بعدی غیر دقیق بوده و 

فقط  ظاهر قطعه را مد نظر قرار داده است.

این مدل سه بعدی غیر دقیق بوده و 

فقط  ظاهر قطعه را مد نظر قرار داده است.