فرمت ها  SLD PRT- ASM EPRT/ASM  PDF3D  STL
لینک ها خرید  خرید
توضیحات و نرم افزار eDrawing 3D pdf reader